Adilton Domingos Sachet.Foto: Varlei Cordova/AGORAMT

Adilton Domingos Sachet.Foto: Varlei Cordova/AGORAMT

Adilton Domingos Sachet.Foto: Varlei Cordova/AGORAMT

Adilton Domingos Sachet.Foto: Varlei Cordova/AGORAMT