Irineu-Soares

- Foto: Varlei Cordova / AGORA MATO GROSSO

– Foto: Varlei Cordova / AGORA MATO GROSSO