Doador-de-sangue-no-UTC-

- Foto: Varlei Cordova / AGORA MATO GROSSO
- Foto: Varlei Cordova / AGORA MATO GROSSO